Nedávno hledané

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky obchodní společnosti RS COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  se sídlem: Domaniewska 48, 02-672 Varšava, Polsko

  identifikační číslo (REGON): 14263032000000

  zapsané v polském obchodním rejstříku vedeném s číslem 0000368091

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

  https://cz.rs-online.com/

  e-mail: info@rscomponents.cz

  telefon: 234 749 737

  DIČ: CZ682809511

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RS COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, se sídlem: Domaniewska 48, 02-672 Varšava, Polsko, identifikační číslo (REGON): 14263032000000, zapsané v polském obchodním rejstříku vedeném s číslem 0000368091 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo jinou formou (prostřednictvím telefonu, dopisu, faxu, elektronické pošty, nebo E-procurement). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://cz.rs-online.com/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Nabídka uveřejněná na webové stránce a tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Vztah prodávajícího a kupujícího coby spotřebitele je regulován zvláštními obchodními podmínkami, které jsou k nalezení na webových stránkách prodávajícího.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání obsažené v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1.6. Obchodní podmínky kupujícího, které jsou odchylné nebo v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, nebudou ze strany prodávajícího akceptovány, ledaže jejich závaznost písemně potvrdí prodávající.

  1.7. Veškerá ústní ujednání a prohlášení učiněná mezi prodávajícím a kupujícím před nebo při uzavření smlouvy jsou bez dalšího písemného potvrzení neplatná.

  2. Uživatelský účet

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, při změně fakturačních údajů je kupující povinen informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu info@rscomponents.cz. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k jeho uživatelského účtu.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Zrušení uživatelského účtu je též možné na základě požadavku kupujícího.

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3. Uzavření kupní smlouvy

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

  3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.8. Ilustrace, výkresy, údaje o hmotnosti, rozměrech, výkonu nebo jiné konstrukční údaje uvedené na internetových stránkách nebo v katalogu prodávajícího jsou závazné pouze v případě, že toto bylo výslovně sjednáno. Vlastnosti zboží se mohou změnit nebo odchýlit od popisu zboží na základě výlučného uvážení prodávajícího za předpokladu, že tyto změny a odchylky podstatným způsobem neovlivní obvyklý účel užití předmětného zboží. Kupující je výlučně odpovědný za vhodnost užití objednaného zboží k účelu předpokládanému kupujícím - s výjimkou případů, kdy se prodávající písemně zaváže, že zboží bude k takovému účelu vhodné.

  3.9. Výrobky dodávané prodávajícím nejsou určeny k použití v aplikacích, zařízeních, vybavení a systémech určených pro podporu života, v lidských implantátech, v nukleárních zařízeních, v aplikacích určených pro letectví nebo kosmonautiku nebo jiných aplikacích či systémech, u kterých by selhání výrobku mohlo způsobit ohrožení života nebo závažná zranění či škody na zdraví nebo věcech. Kupující se zavazuje, že prodávajícímu nahradí veškerou škodu, která vznikne z důvodu porušení těchto podmínek použití.

  3.10. Údaje o vlastnostech zboží jsou toliko popisem výrobků a jsou považovány za sjednanou vlastnost zboží pouze v případě, že je prodávající písemně v nabídce nebo v potvrzení objednávky výslovně uvede. 

  3.11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že není-li u výrobku uvedeno jinak, či není-li mezi stranami jinak výslovně sjednáno, je návod k použití/obsluze zboží dodáván pouze v jazycích, v jakých je poskytován výrobcem zboží. Návod k použití/obsluze tedy nemusí být dodáván v české jazykové verzi.

  3.12. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

  3.13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.14. Objednávky učiněné přes internet, které opakují předchozí objednávku učiněnou telefonicky, se považují za další objednávku.

  3.15. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

  3.16. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

  3.17. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  4. Cena zboží a Platební podmínky

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

  č. 000000-0010518612

  vedený u Commerzbank AG,

  Kód banky: 6200

  IBAN CZ7862000000000010518612

  SWIFT COBACZPXXXX

  (dále jen „účet prodávajícího“);

  b) bezhotovostně platební kartou online.

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Učiněním objednávky kupující zároveň výslovně požaduje, aby zboží bylo zasláno v balení, které slouží k ochraně zboží před škodou způsobenou jeho přepravou nebo k zajištění bezpečnosti přepravy (přepravní balení).

  4.3. Prodávající přijme objednávku za podmínek stanovených v katalogu nebo na internetových stránkách - to však s výhradou případného zvýšení ceny z důvodu zvýšených výrobních a dodacích nákladů o více jak 5 % a s výhradou případných zjevných překlepů, tiskových a/nebo početních chyb na internetových stránkách nebo v katalogu prodávajícího. Pokud po uzavření smlouvy prodávající zjistí, že přijetí nabídky na uzavření smlouvy bylo učiněno v důsledku překlepů, tiskových a/nebo početních chyb na internetových stránkách nebo v katalogu, bude prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

  4.4. V případě, že po uzavření smlouvy dojde k podstatnému zhoršení finanční situace kupujícího nebo zjistí-li prodávající po uzavření smlouvy, že k takovému podstatnému zhoršení finanční situace kupujícího došlo před uzavřením smlouvy, bude prodávající oprávněn, dle vlastního uvážení, požadovat poskytnutí zálohové platby nebo jistoty.

  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Platba předem může být požadována u objednávek za více než 12 500 Kč. U objednávek nových zákazníků, nebo v případě prodlení předchozích plateb kupujícího může být požadována také u objednávek za nižší částku než 12 500 Kč.

  4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.7. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po odeslání zboží a zašle jej zvlášť poštou, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  4.10. V případě prodlení kupujícího s úhradou bude prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 8 % p.a. nad platnou základní úrokovou sazbu vyhlášenou Evropskou centrální bankou. V případě, že prodávajícímu v důsledku prodlení kupujícího vznikne škoda převyšující částku zaplacených úroků z prodlení a tato bude ze strany prodávajícího prokazatelná, bude prodávající oprávněn požadovat náhradu škody převyšující částku zaplacených úroku z prodlení. Kupující je však oprávněn prodávajícímu prokázat, že v důsledku prodlení prodávajícímu škoda nevznikla nebo že vznikla v podstatně menším rozsahu.

  5. Odstoupení od kupní smlouvy

  5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  5.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody z důvodu neposkytnutí plnění, pokud kupující neuhradí kupní cenu ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty. Během prodlení objednatele není prodávající povinen realizovat další dodávky kupujícího.

  5.4. Právo započtení přísluší kupujícímu pouze v případě, že jsou jeho protipohledávky pravomocně zjištěny, nejsou prodávajícím popírány nebo jsou uznány.

  6. Přeprava a dodání zboží

  6.1. Prodávající nabízí jeden druh přepravy. Náklady na přepravu hradí kupující.

  6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.3. Pokud dojde ke zpoždění zásilky z důvodů, za které nese společnost RS Components odpovědnost, má kupující právo požadovat paušální náhradu za zpožděnou dodávku ve výši 1 % hodnoty zásilky za každý týden zpoždění, dohromady však ne více než 5 % hodnoty zásilky. Náhradu překračující hodnotu paušalní náhrady nelze požadovat.

  6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.5. Objednávky, které mají být realizovány ještě v průběhu pracovního dne (tj. kalendářních dnů s výjimkou soboty, neděle a státních svátků), ve kterém prodávajícímu došly, musí být doručeny nejpozději v době, která je výslovně uvedena na začátku katalogu prodávajícího, nebo na webových stránkách prodávajícího. Garantované doručení do druhého pracovního dne po objednávce je možné jen při současném převzetí s tím spojených nákladů ze strany kupujícího.

  6.6. V případě větších objednávek si prodávající vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu až na 4 týdny.

  6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  7. Práva z Vadného plnění

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4. Práva z vadného plnění je možné uplatnit po dobu jednoho roku od data dodání zboží kupujícímu.

  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím internetové stránky, nebo e-mailu info@rscomponents.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  7.7. Nároky z odpovědnosti za vady, které nebudou kupujícím uplatněny ve smluvené záruční lhůtě, zaniknou.

  7.8. V případě zaviněné neoprávněné reklamace ze strany kupujícího bude tento povinen uhradit prodávajícímu náklady, které vynaložil v souvislosti s kontrolou vad, a to ve výši vypočtené na základě hodinových sazeb platných v době takové kontroly.

  8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Kupující může v rámci své běžné podnikatelské činnosti dále zpracovat (dále jen „Další zpracování") Vyhrazené výrobky (dále jen „Zpracované výrobky"), přičemž pro takový případ se prodávající s kupujícím dohodli, že výhrada vlastnického práva u Vyhrazených výrobků podle předchozího odstavce se pro Zpracované výrobky nepoužije. Závazek kupujícího k uhrazení kupní ceny není Dalším zpracováním dotčen a pro účely zajištění plnění závazku kupujícího k úhradě kupní ceny Vyhrazených výrobků v plné výši, včetně jejího příslušenství, kupující tímto na nás převádí spoluvlastnický podíl na Zpracovaných výrobcích v poměru hodnoty Zpracovaných výrobků (jejíž výše bude odpovídat výši neuhrazené části kupní ceny včetně jejího příslušenství) k dalším věcem dále zpracovávaným při Dalším zpracování.

  8.3. V případě, že:

  (a) objednatel kupní cenu včetně jejího příslušenství v plné výši uhradí, spoluvlastnické právo k Zpracovaným výrobkům zanikne a bez dalšího se automaticky navrací kupujícímu;

  (b) se kupující dostane do prodlení s placením, což se považuje za porušení smlouvy, pak aniž by tím byly dotčeny jiné nároky (na náhradu škody), má prodávající právo kdykoli přiměřeným způsobem realizovat spoluvlastnické právo ke Zpracovaným výrobkům.

  8.4. Kupující má právo objednané zboží vrátit prodávajícímu do 21 dní ode dne vystavení faktury, a to za podmínky, že v okamžiku vrácení je vrácené zboží stále v nabídce prodávajícího a za předpokladu, že originální balení zboží bude neotevřené a neporušené. Od 22. do 30. dne je vrácení zboží možné pouze oproti zaplacení poplatku ve výši 20 % hodnoty zboží nebo oproti učinění náhradní objednávky. Pro zachování lhůty bude postačující včasné zajištění reklamačního čísla a odeslání zboží. Vezměte prosím na vědomí, že na následující produkty a skupiny produktů se nevztahují zásady vrácení zboží, takže tyto produkty nelze vrátit:  

  • kalibrované výrobky*
  • software
  • speciálně vyrobené zboží
  • osvětlovací zařízení
  • výrobky z globálního/rozšířeného sortimentu (skladové číslo RS začínající 250- a 255- )
  • nebezpečné výrobky

  *Kalibrované produkty: Některé produkty z naší nabídky jsou k dispozici s kalibrací provedenou společností RS, takový výrobky jsou dostupné pod jiným skladovým číslem RS. Tato kalibrace zaručuje, že naměřené hodnoty jsou v rozsahu povolených odchylek.

  Kalibrační certifikát se zpravidla používá k potvrzení, že jsou dodržovány tolerance v datovém listu. Rozdíl mezi kalibrací ISO a DAkkS je následující:

  ISO: Jsou kontrolovány pouze 3 různé měřené hodnoty, tzv. tovární kalibrace. Mnoho společností již nabízí výrobky s kalibrací ISO v rozsahu dodávky.

  DAkkS: Je zkontrolováno 10 naměřených hodnot a nejistota měření je přesně stanovena. Kalibraci provádí speciálně schválené laboratoře. Tedy kalibrace DaKKS je komplexnější.

  8.5. Náklady za přepravu vráceného zboží bez uvedení důvodu nebo z důvodu chyby na straně kupujícího hradí kupující. Vrácení na náklady prodávajícího je možné pouze formou vyzvednutí zboží smluvním partnerem prodávajícho na základně předchozí písemné dohody. Vyzvednutí na náklady prodávajícho lze uplatnit pouze z důvodu chyby na straně prodávajícího, nebo vady zboží v záruční lhůtě. Prodávající nenese odpovědnost za náklady, které vzniknou kupujícímu při zaslání zboží jiným způsobem. Vrácené zboží je příjímáno pouze na adrese: RS Components GmbH, Distributionszentrum, D-36251 Bad Hersfeld, Německo. Zásilky odeslané na jinou adresu budou odmítnuty.

  8.6. Kupující je oprávněn vrátit objednané zboží prodávajícímu pouze v případě, že zboží vrátí v originálním balení prodávajícího a za předpokladu, že prodávající bude s vrácením zboží předem prostřednictvím přidělení reklamačního čísla souhlasit. V případě zavinění kupujícího (chybná objednávka, dvojitá objednávka, přehlédnutí množství kusů v balení apod.), bude prodávající oprávněn vyúčtovat dohodnuté náklady.

  8.7. Vrácení zboží bez předchozího oznámení nezprošťuje kupujícího povinnosti zaplatit kupní cenu. Prodávající je oprávněn zboží bez náhrady zničit, pokud si kupující do 14 dní po písemné výzvě prodávajícího zboží nepřevezme zpět.

  8.8. Kupující se zavazuje, že si před vývozem výrobků a technických informací, které obdržel od prodávajícího, na vlastní náklady zajistí veškeré potřebné vývozní licence a jiné dokumenty.

  8.9. Kupující se zavazuje, že takové výrobky nebo technické informace neprodá, nevyveze, nere-exportuje, nedodá nebo jiným způsobem přímo nebo nepřímo nepředá osobám, společnostem nebo do zemí, pokud by to bylo v rozporu se zákony nebo nařízeními. Kupující se zavazuje, že bude všechny příjemce těchto výrobků a technických informací informovat o nutnosti dodržování těchto zákonů a nařízení. Kupující si na vlastní náklady zajistí veškeré licence a vývozní a dovozní dokumenty, které jsou potřebné pro užívání výrobků. Neudělení vývozního povolení neopravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy nebo k nároku z titulu odškodnění.

  8.10. V této souvislosti prodávající výslovně upozorňuje, že není povinen vystavit kupujícímu prohlášení dodavatele nebo prohlášení o dlouhodobém dodavateli nebo takové zajistit od svých dodavatelů, ledaže se k tomuto prodávající ve výjimečných ojedinělých případech písemně vůči kupujícímu zaváže.

  8.11. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  8.12. Postoupení nároků, které kupujícímu vznikly z obchodního styku s prodávajícím, je vyloučené.

  8.13. Náhrada škody prodávajícím je omezena do výše částky kryté pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobků. Na žádost kupujícího je prodávající ochoten poskytnout kupujícímu kontrolu pojistné smlouvy.

  9. Výrobky z globálního sortimentu / Výrobky v průmyslovém balení

  9.1. Pro veškeré výrobky, jejichž objednací číslo u společnosti RS začíná číslem „2“ a je desetimístné a/nebo označené jako „Zvláštní nákup“, stejně jako pro veškeré výrobky, které jsou dodávány ve výrobním balení označeném značkou "P“, platí následující ustanovení, která mají přednost před ostatními ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

  9.2. Pro určité výrobky dle předchozího odstavce se uplatní závazná minimální množství, které lze objednat. Platná minimální množství, které lze objednat, jsou zveřejňovány na webových stránkách prodávajícího cz.rs-online.com. Prodávající si vyhrazuje právo změnit minimální množství, které lze objednat, a to s účinností ve vztahu k objednávkám následujícím po takové změně, a/nebo zavést povinnost minimálního odběru pro další výrobky.

  9.3. Prodávající se snaží dodržet dodací lhůty zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího pro všechny výrobky prvního odstavce tohoto článku. Zveřejněné dodací lhůty těchto výrobků jsou však toliko přibližné a nezávazné. Prodávající je oprávněn po obdržení objednávky informovat kupujícího o zpoždění dodání objednaných výrobků dle prvního odstavce tohoto článku a, bude-li to potřebné, nabídnout kupujícímu alternativy.

  9.4. Pokud nebudou s kupujícím písemně sjednány jiné ceny, uplatní se výlučně pro všechny výrobky dle prvního odstavce tohoto článku ceny zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího. Jiné aplikovatelné slevy, srážky nebo jiná skonta se u těchto výrobků neposkytují, a to ani v případě, že bude objednávka obsahovat jiné výrobky prodávajícího.

  9.5. Se samostatným vystavením faktury nedojde k naúčtování dodatečného expedičního poplatku. Prodávající si vyhrazuje právo zavést dodatečný expediční poplatek. O této skutečnosti bude prodávající informovat na svých internetových stránkách.

  9.6. Všechny výrobky dle prvního odstavce tohoto článku jsou vyloučeny z možnosti jejich vrácení dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

  10. Ochrana osobních údajů

  10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Souhlasse zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího je možné udělit v posledním kroku objednávky. Kupující může tento souhlas odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit prostřednictvím e-mailu info@rscomponents.cz

  11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  12. Doručování

  12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

  12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

  13. Závěrečná ustanovení

  13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  13.2. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím bude soud příslušný dle sídla Prodávajícího. Prodávající je oprávněn žalovat i v místě sídla kupujícího.

  13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  13.6. Korespondenční adresa prodávajícího: Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Polsko, adresa elektronické pošty: info@rscomponents.cz, telefon: 234 749 737.

  Ve Varšavě dne 1. 3. 2020

  RS COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ