Nedávno hledané

  Všeobecné obchodní podmínky

  Obchodní podmínky obchodní společnosti RS COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  se sídlem: Domaniewska 48, 02-672 Varšava, Polsko

  identifikační číslo (REGON): 14263032000000

  zapsané v polském obchodním rejstříku vedeném s číslem 0000368091

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

  https://cz.rs-online.com/

  e-mail: info@rscomponents.cz

  telefon: 234 749 737

  DIČ: CZ682809511

  Všeobecné obchodní podmínky

  (aktualizace únor 2023)

  1. Vymezené pojmy

  Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů: znamená vnitřní předpis o ochraně osobních údajů společnosti RS, který je k dispozici na adrese: https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=aboutRS&file=privacy

  RS: znamená společnost RS Components Sp. z oo, Domaniewska 48, 02-672 Varšava, Polsko,IČ (REGON): 14263032000000, zapsanou v polském obchodním rejstříku pod č. 0000368091.

  Oddělení reklamací společnosti RS: společnost RS Components GmbH,Distributionszentrum, D-36251 Bad Hersfeld, Německo

  Internetové stránky společnosti RS: znamenají internetové stránky společnosti RS na adrese https://cz.rs-online.com/web/

  2. Všeobecná ustanovení

  2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré objednávky výrobků na internetových stránkách společnosti RS přijaté společností RS. Jiné podmínky se na dodávky výrobků ze strany společnosti RS uplatní pouze v případě, že budou písemně schváleny osobou oprávněnou podepisovat za společnost RS nebo budou jinak výslovně uvedeny v těchto podmínkách.

  2.2 Veškeré popisy výrobků uvedené na Internetových stránkách společnosti RS či jinak sdělené kupujícímu těchto výrobků (dále jen „Zákazník“) jsou pouze orientační a nejsou součástí smlouvy mezi společností RS a Zákazníkem. Společnost RS neponese vůči Zákazníkovi odpovědnost za žádné chyby či opomenutí na Internetových stránkách společnosti RS, v katalogu společnosti RS nebo v jiných reklamních materiálech. Propagace výrobků na Internetových stránkách společnosti RS nepředstavuje nabídku, kterou lze přijmout. Jedná se výhradně o umožnění Zákazníkovi, aby učinil nabídku na koupi výrobků. Společnost RS přijme objednávku Zákazníka, jakmile potvrdí Zákazníkovi písemně cenu a dodací lhůtu výrobků, a v tomto okamžiku vznikne i smluvní vztah mezi společností RS a Zákazníkem.

  2.3 Výrobky s desetimístnými skladovými čísly, které začínají '2508…' nebo '2509…' (dále jen výrobky z „Rozšířeného sortimentu“) nemá společnost RS na skladě. Jakákoliv ustanovení těchto podmínek, u nichž je výslovně uvedeno, že se týkají výrobků z Rozšířeného sortimentu, mají přednost před dalšími ustanoveními těchto podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

  2.4 Tyto podmínky se nevztahují na vyvážené výrobky ani na výrobky Product Plus, které se řídí samostatně sjednanými podmínkami.

  2.5 Společnost RS je dodavatelem B-to-B (business-to-business). Internetové stránky společnosti RS jsou určeny pro odběratele z řad podnikatelských subjektů a nikoliv pro fyzické osoby – spotřebitele (dále jen „Spotřebitelé“). Bez ohledu na výše uvedené nemá žádné ustanovení těchto podmínek dopad na povinně zakotvená práva zákazníka, který vystupuje jako Spotřebitel.

  2.6 Je zapotřebí, aby Zákazník věnoval zvláštní pozornost článku 12, ve kterém jsou stanovena určitá omezení odpovědnosti společnosti RS.

  3. Ceny

  3.1 Ceny výrobků jsou takové, jaké jsou uvedeny na Internetových stránkách společnosti RS. Společnost RS si vyhrazuje právo měnit ceny kdykoliv bez předchozího oznámení. Zákazníkovi sdělujeme, že ceny a výrobky uvedené v tištěné podobě katalogu se mohou měnit. Aktuální informace jsou k dispozici na Internetových stránkách společnosti RS. V případě nesrovnalostí mezi cenami výrobků uvedenými na Internetových stránkách společnosti RS a cenami uvedenými v tištěné verzi katalogu platí ceny uvedené na Internetových stránkách společnosti RS.

  3.2 Cena objednaného výrobku bude taková, jaká je uvedena na Internetových stránkách společnosti RS v okamžiku přijetí objednávky ze strany společnosti RS kromě výrobků objednaných s dodáním v určitém termínu v budoucnosti (dále jen „budoucí objednávky“). Cenu u budoucích objednávek může společnost RS měnit po dni přijetí objednávky písemným oznámením zaslaným Zákazníkovi.

  3.3 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dalších platných místních spotřebních daní, které k nim společnost RS připočte v sazbě platné ke dni přijetí objednávky.

  3.4 Ceny výrobků z Rozšířeného sortimentu jsou takové, jaké jsou uvedeny na Internetových stránkách společnosti RS, není-li dohodnuto s oprávněným zástupcem společnosti RS písemně jinak. Slevy poskytované společností RS v souvislosti se standardními výrobky společnosti RS na skladě nebo s jakoukoliv jinou nabídkou společnosti RS neplatí pro výrobky z Rozšířeného sortimentu. Výrobky z Rozšířeného sortimentu se fakturují samostatně od standardních výrobků.

  4. Objednávání

  4.1 Společnost RS si vyhrazuje právo odmítnout obchodování s jakoukoliv společností nebo osobou. Společnost RS může odmítnout přijetí jakékoliv objednávky bez ohledu na to, zda byla platba za ni přijata či nikoliv, a to zasláním oznámení o nepřijetí Zákazníkovi telefonicky, emailem či faxem v přiměřené lhůtě od přijetí objednávky společností RS. Dále je společnost RS oprávněna zrušit objednávky, které byly přijaty, a to zasláním písemného oznámení tohoto zrušení Zákazníkovi telefonicky, emailem či faxem v přiměřené lhůtě od přijetí objednávky společností RS. V případě, že společnost RS odmítne či zruší objednávku, která již byla uhrazena, vrátí částku Zákazníkovi, jakmile to bude přiměřeně možné. V případě, že společnost RS odmítne či zruší objednávku, nemá Zákazník právo na náhradu škody ani na náhradu nákladů.

  4.2 Společnost RS plní objednávky podle požadavků Zákazníka, ale pokud o to Zákazník požádá nebo v případě, že byl výrobek nahrazen novější verzí, může poskytnout náhradní výrobek. Není-li možné objednávku v plném rozsahu zajistit ze skladových zásob, nezajištěná část objednávky bude (dle uvážení Zákazníka) uložena na záložní objednávku, která bude vyřízena, jakmile bude mít společnost RS k dispozici skladové zásoby, nebo která bude zrušena a částka na ni připadající vrácena Zákazníkovi.

  4.3 Zákazník je povinen při objednávání uvádět skladová čísla společnosti RS a oceněné jednotky uvedené na Internetových stránkách společnosti RS nebo v tištěné verzi katalogu společnosti RS a musí uvést, jaký způsob dodání požaduje. Potvrzení dříve učiněné objednávky ze strany Zákazníka musí být označeno nápisem „POUZE POTVRZENÍ“ či jinak jasně označeno jako potvrzení, aby se zamezilo duplicitním objednávkám. Objedná-li si Zákazník nesprávný výrobek či nesprávné množství výrobků, nebo v případě, že uskuteční duplicitní objednávku, platí ustanovení článku 13 (Zrušení objednávky a vrácení výrobků).

  5. Dodání

  5.1 Nedojde-li ke zrušení, náhradě či nesplnění objednávek Zákazníka v souladu s článkem 4 (Objednávání), dodá společnost RS výrobky uvedené v objednávce Zákazníka. Společnost RS je oprávněna využít k dodávkám výrobků Zákazníkům externí přepravce.

  5.2 Způsoby dodání a ceny za doručení jsou takové, jaké jsou uvedeny na Internetových stránkách společnosti RS ke dni objednávky, nebo budou Zákazníkovi sděleny v okamžiku objednání. Zákazník bude informován o tom, že způsoby dodání a ceny uvedené v tištěné verzi katalogu se mohou měnit a že aktuální informace lze najít na Internetových stránkách společnosti RS. V případě nesrovnalostí mezi způsoby dodání a dodacími cenami výrobků uvedenými na Internetových stránkách společnosti RS a v tištěné verzi katalogu mají přednost způsoby dodání a ceny uvedené na Internetových stránkách společnosti RS.

  5.3 Ceny za doručení platí na objednávku bez ohledu na množství objednaných výrobků. Doručení proběhne na obvyklé místo výkonu podnikatelské činnosti Zákazníka, pokud není písemně sjednána jiná adresa.

  5.4 Společnost RS vyvine úsilí, aby doručila výrobky v souladu s termíny a daty doručení uvedenými na Internetových stránkách společnosti RS nebo zaměstnanci společnosti RS (dále jen „Stanovený termín dodání“), nicméně Stanovený termín dodání je pouze orientační a společnost RS nenese odpovědnost za důsledky prodlení při dodání. Termín dodání není podstatnou náležitostí smlouvy mezi společností RS a Zákazníkem. Doručení výrobků, u nichž se podle tištěné verze katalogu nebo Internetových stránek společnosti RS vyžaduje zvláštní zacházení, může (z důvodů povahy výrobků) vyžadovat delší lhůty dodání.

  5.5 Neproběhne-li doručení ve Stanoveném termínu dodání, vyvine společnost RS úsilí (na základě oznámení tohoto prodlení ze strany Zákazníka společnosti RS), aby zjistila, zda byl výrobek doručován, a Zákazníka bude informovat o stavu doručení nebo o novém předpokládaném termínu dodání. Společnost RS je rovněž oprávněna dle svého vlastního uvážení vrátit Zákazníkovi celý poplatek za doručení. Není-li náhradní termín dodání pro Zákazníka přijatelný, společnost RS je dále dle svého uvážení oprávněna nabídnout jiný způsob dodání. Toto jsou jediné prostředky pro nápravu, které má Zákazník u opožděného dodání k dispozici.

  5.6 Společnost RS se bude snažit doručit výrobky z Rozšířeného sortimentu v termínech uvedených u nich na Internetových stránkách společnosti RS. Všechny uvedené termíny jsou pouze orientační a u výrobků z Rozšířeného sortimentu nejsou k dispozici žádné další způsoby dodání. Společnost RS je oprávněna Zákazníkovi po přijetí objednávky sdělit, že nebude schopna splnit objednávku na výrobky z Rozšířeného sortimentu v rámci stanovených termínů, a může nabídnout jiné možnosti.

  5.7 Na objednávky obsahující výrobky z Rozšířeného sortimentu, u nichž je celková hodnota výrobků z Rozšířeného sortimentu nižší než 3 000 Kč, se účtuje příplatek za doručení a manipulaci ve výši uvedené na Internetových stránkách společnosti RS nebo ve výši stanovené v okamžiku objednávky (v současnosti se jedná o poplatek ve výši 300 Kč, ale vyhrazeny jsou změny dle potřeby). Na objednávky obsahující výrobky z Rozšířeného sortimentu s celkovou hodnotou výrobků z Rozšířeného sortimentu v těchto objednávkách minimálně 3 000 Kč se příplatek za doručení a manipulaci neúčtuje. Tyto příplatky za doručení a manipulaci se účtují za jednotlivé objednávky bez ohledu na množství objednaných výrobků z Rozšířeného sortimentu a účtují se u první dodávky výrobků z Rozšířeného sortimentu v rámci dané objednávky.

  6. Kontrola, prodlení při doručení a nedoručení

  6.1 Zákazník je povinen překontrolovat si po doručení nebo vyzvednutí výrobky, jakmile je to proveditelné. Zákazník je povinen společnost RS informovat do 30 dní ode dne doručení či vyzvednutí výrobků nebo v případě bodu (iv) níže od Stanoveného termínu dodání nebo aktualizovaného odhadovaného termínu dodání o:

  i veškerých vadách výrobků, které zjistí při prohlídce. V tomto případě společnost RS dle svého uvážení výrobky vymění nebo vrátí kupní cenu. V každém případě je Zákazník povinen odmítnout zásilky doručené mu v poškozeném stavu,

  ii nedostatečném množství dodaných výrobků. V tomto případě společnost RS dle svého uvážení doručí nedodané výrobky nebo vrátí kupní cenu nedodaných výrobků,

  iii dodání výrobků v rozporu s objednávkou. V tomto případě společnost RS dle svého uvážení výrobky vymění nebo vrátí kupní cenu, nebo

  iv nedodání výrobků (v tomto případě je lhůta do 10 dní od odhadovaného dne odeslání). V tomto případě společnost RS doručí nedodané výrobky nebo vrátí kupní cenu nedodaných výrobků.

  6.2 Pokud Zákazník výše uvedené oznámení neučiní včas, nemá nárok na žádný výše uvedený prostředek nápravy. Průkazným dokladem o tom, jaké výrobky Zákazník obdržel, jsou záznamy společnosti RS o expedovaných výrobcích (včetně množství), pokud Zákazník neprokáže něco jiného.

  6.3 Výše uvedené prostředky nápravy jsou jedinými prostředky nápravy, které má Zákazník k dispozici v případě nedodání výrobků nebo nedostatečného množství výrobků nebo zjevných vad výrobků nebo dodání výrobků v rozporu s objednávkou.

  7. Úhrada

  7.1 Pokud společnost RS neposkytla Zákazníkovi kredit, platí se v hotovosti při objednání.

  7.2 K dispozici jsou i kredity (za předpokladu, že má daný Zákazník dobré reference a dle výhradního uvážení společnosti RS). Pokud byl udělen kredit při přijetí objednávky Zákazníka, společnost RS vystaví tomuto Zákazníkovi fakturu. Tato faktura bude zaslána ve formátu PDF, pokud se společnost RS a Zákazník nedohodnou jinak. Zákazník uhradí cenu výrobku do 20. dne v měsíci, který následuje po měsíci, v němž byly výrobky expedovány. Veškeré platby musí být prováděny bez započtení, srážek či protinároků.

  7.3 Nedojde-li k úhradě některé částky v termínu splatnosti, pak, aniž by to mělo dopad na jakékoliv jiné právo či prostředek nápravy:

  i se všechny částky v tu dobu dlužné Zákazníkem stanou okamžitě splatnými bez ohledu na to, že by dané částky byly splatné až k pozdějšímu termínu, a

  ii společnost RS má právo na smluvní pokutu ve výši 1 200 Kč za neuhrazené částky až do výše 29 999 Kč; 2 100 Kč za neuhrazené částky od částky 30 000 Kč až do částky 299 999 Kč, a 3 000 Kč za neuhrazené částky od částky 300 000 Kč a výše a

  iii Společnost RS je dále oprávněna účtovat Zákazníkovi úroky ode dne splatnosti až do zaplacení v plné výši (před i po vydání jakéhokoliv rozsudku) z neuhrazené částky, a to v sazbě, která činí 4 procenta ročně nad základní sazbou Evropské centrální banky stanovené ke dni 31. prosince za období od 1. ledna do 30. června včetně, za předchozí rok, a ke dni 30. června za období od 1. července do 31. prosince včetně (ale v sazbě 5 procent ročně za období, po které je základní sazba Evropské centrální banky pod hodnotou nula procent), složené měsíčně, a

  iv společnost RS je oprávněna zastavit přijímání objednávek anebo pozastavit expedici až do úplné úhrady a

  v společnost RS je oprávněna požadovat náhradu škody (pro vyloučení pochybností se uvádí, že společnost RS je oprávněna požadovat náhradu škody v plném rozsahu i přesto, že Zákazník uhradil smluvní pokutu).

  8. Rizika a vlastnické právo

  8.1 V případě výrobků, které mají být dodány a mají se stát majetkem Zákazníka, přechází na Zákazníka riziko ztráty nebo poškození výrobků při doručení, kromě případů, kdy Zákazník neoprávněně odmítne převzít výrobky, přičemž v tomto případě toto riziko přejde na Zákazníka v okamžiku, kdy společnost RS vyvinula úsilí k tomu, aby výrobky doručila. V případě výrobků, které si Zákazník objedná a které si chce vyzvednout na přepážce společnosti RS, přechází riziko poškození či ztráty výrobků na Zákazníka v okamžiku vyzvednutí.

  8.2 Vlastnické právo k dodanému výrobku přejde na Zákazníka až v okamžiku úplné úhrady kupní ceny výrobků a všech dalších částek splatných společnosti RS (v hotovosti či zúčtovanými finančními prostředky). Pokud se Zákazník dostane do prodlení s úhradou jakékoliv částky společnosti RS, společnost RS má nárok na okamžité vrácení všech výrobků, u nichž vlastnické právo nepřešlo na Zákazníka. Zákazník opravňuje společnost RS a její zástupce k tomu, aby v této situaci převzali zpět tyto výrobky a aby vstoupili do prostor Zákazníka za tímto účelem.

  8.3 Výzva společnosti RS k navrácení výrobků nepředstavuje sama o sobě splnění povinnosti Zákazníka uhradit celou kupní cenu a převzít výrobky nebo právo společnosti RS vymáhat celou kupní cenu soudně.

  9. Informace o výrobcích a dostupnosti

  9.1 Společnost RS si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení pozastavit nabídku jakéhokoliv výrobku nebo provést změny v návrhu výrobků v rámci svého průběžného programu zlepšování výrobků nebo napomáhat dostupnosti výrobků, přičemž tyto změny mohou probíhat kdykoliv v průběhu platnosti katalogu společnosti RS. Nejaktuálnější informace o dostupnosti a návrhu výrobků, které společnost RS dodává, jsou k dispozici na Internetových stránkách společnosti RS.

  9.2 Není-li písemně potvrzeno něco jiného, nemá se za to, že by některé ujednání na Internetových stránkách společnosti RS či v katalogu společnosti RS představovalo prohlášení o původu, výrobě výrobků či jakékoliv jejich části.

  10. Záruky a prostředky nápravy

  10.1 Společnost RS zaručuje, že žádný výrobek zakoupený od společnosti RS nevykazuje podstatné vady.

  10.2 V případě, že některý z těchto výrobků bude vykazovat podstatné vady, a s přihlédnutím k ustanovením článku 5 (Doručení) ohledně vad zjevných při doručení, společnost RS (dle svého uvážení) výrobek vymění či opraví nebo vrátí kupní cenu.

  10.3 Tyto záruky se nevztahují na žádné vady, které vzniknou v důsledku nesprávného užívání, nedodržení pokynů k výrobku nebo v důsledku opravy či úpravy provedené bez souhlasu společnosti RS.

  10.4 Prostředky nápravy uvedené v tomto článku 10 jsou jedinými prostředky nápravy, které má Zákazník v případě porušení záruky a v souvislosti s dodáním či nedodáním výrobků k dispozici.

  10.5 Prostředky nápravy uvedené v článku 10 jsou k dispozici pouze v případě, že:

  i před vrácením vadného výrobku a do 12 měsíců od původního data expedice nebo v jiných lhůtách, které společnost RS případně stanoví písemně pro určité výrobky dle potřeby (za předpokladu, že pro určité výrobky společnosti RS řady Pro se tyto lhůty mohou lišit od 12 do 36 měsíců, jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti RS) je u společnosti RS vznesen písemně nárok, a

  ii Zákazník vrátí nebo odevzdá příslušné výrobky nebo je poskytne k vyzvednutí ze strany společnosti RS v souladu s pokyny společnosti RS a vhodně zabalené. Zejména je důležité, aby Zákazník u vrácených výrobků od společnosti RS obdržel číslo vratky/reklamační číslo a toto číslo pak uváděl při veškeré komunikaci a uvedl i číslo původní faktury na výrobky a povahu uplatňované vady.

  10.6 Pokud Zákazník vrací vadné výrobky jinak než v souladu s těmito ustanoveními, je společnost RS oprávněna tyto výrobky odmítnout a vrátit je zpět Zákazníkovi na náklady Zákazníka.

  10.7 Výrobky, které společnost RS vymění, se stanou majetkem společnosti RS. Vlastnické právo k vyměněným výrobkům přejde na Zákazníka v souladu s ustanoveními článku 8 (Rizika a vlastnické právo) a záruční dobou na vyměněné výrobky bude zbývající doba trvání záruky na vadný výrobek.

  10.8 Kromě prostředků nápravy výslovně uvedených v těchto podmínkách nemá Zákazník v případě jemu sděleného nepravdivého vyjádření, ze kterého vycházel při objednávání výrobků (kromě případů, kdy bylo nepravdivé vyjádření učiněno podvodně), k dispozici žádný prostředek nápravy.

  10.9 Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách se vylučují veškeré implicitní záruky, podmínky (zákonné či jiné) ohledně dodání či nedodání výrobků, a to v maximálním zákonem povoleném rozsahu (zejména implicitní podmínky týkající se uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel).

  10.10 Zákazník bere na vědomí, že nese odpovědnost za zajištění, že výrobky, které si objedná, jsou vhodné pro účely, pro které je hodlá používat.

  11. Regulace vývozu a omezení používání

  11.1 Na některé výrobky prodávané společností RS se vztahují předpisy o regulaci vývozu Spojeného království, Spojených států amerických, Evropské unie a dalších zemí (dále jen „Zákony o vývozu"). Zákazník je povinen tyto Zákony o vývozu dodržovat a obstarat si jakékoliv povolení nebo oprávnění, které se vyžaduje k předání, vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu těchto výrobků.

  11.2 Zákazník není oprávněn přímo či nepřímo prodávat, dovolit prodej, odevzdávat, vyvézt, opětovně vyvézt či jinak poskytnout výrobky do jakékoliv země nebo jakémukoliv subjektu, na něž byly uvaleny sankce nebo embargo řízené Spojeným královstvím, Spojenými státy americkými, Evropskou unií nebo jinou zemí.

  11.3 Zákazník potvrzuje, že výrobky koupené od společnosti RS nebudou použity, prodány či začleněny do výrobků používaných přímo či nepřímo při navrhování, vývoji, výrobě nebo používání chemických, biologických nebo jaderných zbraní, jejich nosičů a systémů nebo při vývoji zbraní hromadného ničení.

  11.4 Použití výrobků prodávaných společností RS v oblasti podpory životních funkcí, jako chirurgických implantátů, v jaderných či leteckých provozech nebo pro účely či v situacích, kdy by selhání jediné součásti mohlo způsobit závažnou újmu osobám či na majetku, se nedoporučuje ani nepovoluje.

  11.5 Zařazení výrobku pro účely vývozu, včetně kódů ECCN a harmonizované nomenklatury, provádí pro své vnitřní účely pouze společnost RS. Tyto informace poskytuje společnost RS v dobré víře na základě informací, které má k dispozici v okamžiku sestavení výrobku. Společnost RS nečiní žádné záruky či prohlášení o tom, že tyto informace jsou aktuální či správné a nenese vůči Zákazníkovi odpovědnost za jakoukoliv formu ztráty či škody, která Zákazníkovi vznikne v důsledku toho, že se na uvedené informace spolehl. Zákazník informace používá na své vlastní riziko a vůči společnosti RS nemá žádné právo na regres. Zákazník nese odpovědnost za to, aby zajistil soulad s veškerými platnými zákony o vývozu, včetně určení správného zařazení položky v okamžiku jakéhokoliv dalšího vývozu.

  12. Odpovědnost

  12.1 S přihlédnutím k ustanovením článku 12.3 nenese společnost RS odpovědnost za jakýkoliv i) ušlý zisk, ii) ušlé příjmy nebo iii) škodu na dobrém jménu či reputaci Zákazníka.

  12.2 Pokud bez ohledu na jakákoliv další ustanovení těchto podmínek vznikne společnosti RS jakákoliv odpovědnost, je odpovědnost společnosti RS k náhradě škody vůči Zákazníkovi z těchto podmínek nebo z objednávky nebo ze smlouvy či z jiného titulu nebo v souvislosti s nimi omezena na celkovou částku 300 000 Kč nebo celkovou hodnotu objednávky, podle toho, která z těchto částek je vyšší.

  12.3 Žádné ustanovení těchto podmínek (zejména tohoto článku 12) nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti RS k náhradě škody za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí společnosti RS nebo jejich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, či za podvod nebo za cokoliv dalšího, co nelze ze zákona omezit či vyloučit.

  1. Zrušení objednávky a vrácení peněz v případě bezvadného výrobku

  13.1 Společnost RS je dle svého uvážení a písemně oprávněna umožnit zrušení objednávky v případě, že výrobek nevykazuje žádnou vadu, a v tom případě má společnost RS právo na úhradu nákladů vzniklých společnosti RS od Zákazníka a na úhradu poplatku za zpracování v souladu s tímto článkem 13.

  13.2 V případě pouze částečného zrušení objednávky je společnost RS oprávněna naúčtovat Zákazníkovi rozdíl mezi prodejní cenou na jednotku za skutečně vyexpedované množství až do okamžiku zrušení a objednaným množstvím.

  13.3 Pro Zákazníky kromě Spotřebitelů se může u všech výrobků vrácených z jiných důvodů než v důsledku vad zahrnutých do záruky podle článku 10účtovat poplatek za zpracování.

  13.4 Zákazníci mohou vracet výrobky společnosti RS a obdržet kredit či vrácení peněz či náhradní výrobek pouze za dodržení následujících podmínek:

  i Zákazník by měl společnost RS kontaktovat a obstarat si od ní číslo vratky/reklamační číslo (které bude uvádět při veškeré komunikaci)

  ii Vratky je zapotřebí uskutečnit do 30 dní ode dne dodání (uvedeného na dodací dokumentaci) nebo vyzvednutí tohoto výrobku (těchto výrobků).

  iii Výrobky je zapotřebí vracet společnosti RS v jejich původním stavu a obalu a ve stavu, který umožní, aby byly okamžitě vhodné pro opětovný prodej,

  iv Zákazník je povinen dodržovat veškeré konkrétní pokyny, které jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti RS u všech výrobků v souvislosti s jejich vracením společnosti RS,

  v výrobky musejí být vraceny zabalené odpovídajícím způsobem a jasně označené jako zásilka určená reklamační společnosti RS, a

  vi Zákazník je povinen uvést na vraceném balení číslo vratky/reklamační číslo.

  13.5 Pokud Zákazník vrací výrobky společnosti RS v rozporu s ustanoveními článku 13.4 odst. i) – odst. vi) výše (např. po vypršení lhůty pro vrácení nebo v nevhodném stavu), je společnost RS oprávněna vrácené výrobky odmítnout a vrátit je Zákazníkovi na náklady Zákazníka nebo může účtovat poplatek za manipulaci, který se týká skutečných nákladů na opětovné zpracování.

  13.6 Tento vnitřní předpis pro vracení bezvadných výrobků se nevztahuje na software, kalibrované výrobky, výrobky ve výrobním balení, mimo katalogové výrobky, výrobky z Rozšířeného sortimentu, speciálně vyrobené výrobky a jakékoliv výrobky označené jako nezrušitelné (non-cancellable – NC) nebo nevratné (non-returnable – NR). Navíc společnost RS nepřijme vrácené přístroje citlivé na ESD, u nichž došlo k poškození celistvosti původního obalu stínícího ESD, např. došlo k otevření a opětovnému zapečetění sáčku nebo došlo ke spojení více sáčků dohromady sešívačkou.

  13.7 Společnost RS nepřijímá odpovědnost za ztrátu či poškození výrobků na cestě od Zákazníka do společnosti RS, pokud vyzvednutí výrobků nezajistila společnost RS.

  14. Vyšší moc

  Událost vyšší moci je jakákoliv událost mimo přiměřenou sféru vlivu společnosti RS (zejména stávky, pandemie, epidemie, krize nebo nepokoje, vládní opatření, dopravní zácpa, výpadek externí linky nebo nemožnost, aby společnost RS zajistila materiály či položky nutné ke splnění smlouvy jinak než za vyšší ceny). V případě, že společnost RS nemůže splnit všechny své povinnosti podle těchto podmínek či některé z nich z důvodu události vyšší moci, společnost RS bude svých povinností zproštěna po dobu trvání této události a neponese odpovědnost za jakoukoliv prodlevu při plnění anebo za nesplnění svých povinností v průběhu této doby. Pokud událost vyšší moci trvá po dobu delší než čtrnáct dní, společnost RS je oprávněna zrušit příslušnou objednávku, aniž by jí vznikla odpovědnost k náhradě škody vůči Zákazníkovi.

  15. Práva duševního vlastnictví

  15.1 Zákazník bere na vědomí, že společnost RS a poskytovatelé licencí této společnosti vlastní práva duševního vlastnictví k internetovým stránkám společnosti RS, ke katalogům společnosti RS, k obsahu v katalogu a ke skladovým číslům a že je zakázáno je bez předchozího písemného souhlasu společnosti RS zcela či zčásti reprodukovat.

  15.2 Společnost RS nezaručuje ani neposkytuje ujištění Zákazníkovi, že dodávané výrobky neporušují práva duševního vlastnictví jakékoliv třetí osoby.

  16. Potírání úplatkářství

  16.1 Zákazník bude dodržovat (a zajistí, aby s ním propojené osoby nebo jiné osoby, které nakupují zboží v souvislosti s těmito podmínkami, dodržovaly) veškeré platné zákony, předpisy, právní předpisy vztahující se k potírání úplatkářství a korupčního jednání (dále jen „Příslušné požadavky“) a:

  i nebude (přímo ani nepřímo) podněcovat zaměstnance, zástupce či subdodavatele společnosti RS k tomu, aby činili ústupky či poskytovali výhodu Zákazníkovi, aby se zdrželi nebo aby ustoupili od jakéhokoliv úkonu výměnou za dar, finanční prostředky či jinou pobídku,

  ii nebude činit ani neopomene učinit jakýkoliv úkon, který způsobí či povede společnost RS k tomu, aby porušila jakékoliv Příslušné požadavky, a

  iii neprodleně společnosti RS oznámí jakoukoliv žádost o neoprávněnou finanční či jinou výhodu jakéhokoliv druhu, kterou Zákazník získá v souvislosti s těmito podmínkami.

  16.2 Finanční omezení hodnoty darů a výdajů za reprezentaci jsou uvedena ve Vnitřním předpisu o potírání úplatkářství společnosti RS a další podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.

  16.3 Porušení tohoto článku 16 představuje podstatné porušení těchto podmínek, které nelze zhojit.

  17. Ochrana osobních údajů a údaje o zákaznících

  17.1 Více informací o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, jsou k dispozici ve Vnitřním předpisu o ochraně osobních údajů.

  18. Různá ustanovení

  Vzdání se práv

  18.1 Pokud kterákoliv smluvní strana neuplatní či nevykoná jakékoliv právo či prostředek nápravy podle těchto podmínek či ze zákona nebo pokud se při jejich uplatnění či výkonu dostane do prodlení, nemá se za to, že by se tohoto či jakéhokoliv jiného práva či prostředku nápravy zřekla, ani se nemá za to, že by výše uvedené zabránilo výkonu či uplatnění tohoto či jakéhokoliv jiného práva či prostředku nápravy kdykoliv v budoucnu. Prominutí porušení těchto podmínek se nepovažuje za prominutí jakéhokoliv následného porušení.

  Změny

  18.2 Zamýšlená změna smlouvy mezi společností RS a Zákazníkem je platná pouze v případě, že je vyhotovena písemně (s vyloučením komunikace elektronickou poštou) a podepsána všemi smluvními stranami či jejich jménem.

  Právo a soudní příslušnost

  18.3 Smluvní vztah mezi společností RS a Zákazníkem vycházející z těchto podmínek, ve znění platném pro každou objednávku Zákazníka, se řídí a vykládá podle českého právního řádu a Zákazník se podřizuje výhradní soudní pravomoci českých soudů.

  18.4 Zjistí-li se, že některou část těchto podmínek nelze jakýmkoliv soudem či příslušným úřadem vymoci, nebo v případě, že by bylo zjištěno, že je nevykonatelná, pokud by se vykládala určitým způsobem, pak je výslovným záměrem smluvních stran, aby se příslušný text vykládal tak, aby se tomuto zjištění předešlo a aby se v případě tohoto zjištění zbývající dotčené ustanovení vykládalo tak, aby mu byl přiznán úplný účinek.