Nedávno hledané

  Autorská práva / Impressum / Vyloučení odpovědnosti

  Autorská práva / Impressum / Vyloučení odpovědnosti

  1. Uživatelské podmínky

  Tato webová stránka je provozována společností RS Components Sp. z o.o., Warszawa, Polska. Pro přístup k této webové stránce a pro její užívání, a to ať již v České republice nebo v kterékoliv jiné zemi, platí následující uživatelské podmínky. Ustanovení Všeobecných obchodních a dodacích podmínek společnosti RS Components Sp. z o.o. zůstávají těmito uživatelskými podmínkami nedotčeny.

  Uživatelské podmínky mohou být v nepravidelných intervalech a bez předešlého oznámení společností RS Components Sp. z o.o. pozměňovány a měly by být proto pravidelně sledovány. Další užívání webové stránky po úpravě nebo doplnění uživatelských podmínek je vnímáno jako souhlas uživatele se změnami nebo doplněním uživatelských podmínek.

  2. Autorská práva

  Všechna autorská práva, práva k ochranným známkám a jiná práva duševního vlastnictví, příp. průmyslová ochranná práva a/nebo z toho vyplývající uživatelská práva, vztahující se k této webové stránce a jejímu obsahu, jsou vyhrazena společnosti RS Components Sp. z o.o. nebo jejímu poskytovateli licence. Všechna práva vyhrazena.

  Jakákoliv forma reprodukce částí nebo celého obsahu webové stránky a rovněž její rozmnožování (s výjimkou soukromého či vnitropodnikového užívání) nebo postoupení třetí straně je zakázáno. Pokud tato webová stránka obsahuje odkazy na autorská práva, musejí být rovněž zachovány. Celý programový kód této webové stránky nebo jeho část nemůže být pozměněn a/nebo takto používán pro komerční účely.

  Povolení k rozmnožování pro osobní či vnitropodnikové účely neplatí pro užívání těchto dat na jiných internetových stránkách, elektronických systémech nebo pro jejich zveřejňování v jiných médiích, ať již elektronicky nebo v tištěné podobě. Společnost RS Components Sp. z o.o. nenese žádnou odpovědnost za stažená data, příp. soubory, ani za samotné stahování dat (viz bod č. 3).

  3. Vyloučení odpovědnosti

  Společnost RS Components Sp. z o.o. nepřebírá žádnou záruku nebo odpovědnost za skutečnost, že informace uvedené na této webové stránce jsou vždy aktualizované, úplné, správné a/nebo jednoznačně použitelné pro uvedený účel. Společnost RS Components Sp. z o.o. si vyhrazuje právo bez předešlého oznámení provádět změny nebo doplnění informací nebo souborů uvedených na této webové stránce. Informace uvedené na této webové stránce neplní funkci rad či doporučení.

  Společnost RS Components Sp. z o.o. mimo jiné nepřebírá žádnou záruku nebo odpovědnost za skutečnost, že všechny funkce, aplikace, obsahy, soubory a jiné informace uvedené na této webové stránce (a/nebo propojené s touto webovou stránkou) jsou nepřetržitě k dispozici nebo zcela bezchybné a že případné poruchy budou odstraněny nebo že webová stránka, popř. její server neobsahuje škodlivé viry, programové chyby či jiné rušivé softwarové elementy. Uživatelé této webové stránky jsou proto sami odpovědni za učinění vhodných preventivních opatření, např. za instalaci virového scanneru či jiných softwarových bezpečnostních opatření, k zajištění nutných požadavků na bezpečnou a bezvadnou výměnu dat prostřednictvím této webové stránky.

  Společnost RS Components Sp. z o.o. tímto nepřebírá žádnou odpovědnost za případné věcné poškození, další škody na majetku, finanční ztráty, vynaložené náklady, závazky, ušlý zisk či jiné náklady vzniklé přímo a/nebo nepřímo přístupem na tuto webovou stránku, a/nebo zapříčiněné užíváním funkcí, aplikací, obsahů, souborů nebo jiných informací zveřejněných nebo zpřístupněných na této webové stránce. Společnost RS Components Sp. z o.o. neručí za možné škody nebo újmy vzniklé v důsledku užívání stažených souborů nebo programů.

  Výše uvedená omezení odpovědnosti společnosti RS Components Sp. z o.o. platí v celém rozsahu rovněž pro externí webové stránky, na které tato webová stránka přímo nebo nepřímo prostřednictvím propojení ("Link") odkazuje. Za obsah těchto propojených externích webových stránek, zejména za obsah a účinek odtud vyvolatelných souborů, nese odpovědnost výhradně provozovatel propojených webových stránek. Navzdory pečlivé kontrole obsahu propojených externích webových stránek, nemůžeme v žádném případě převzít záruku nebo odpovědnost za obsah (informace, soubory, atp.) externích webových stránek, které se zobrazují na naší webové stránce díky přímému či nepřímému propojení prostřednictvím "Linku".

  4. Důležité informace

  Nabídka společnosti RS Components Sp. z o.o. je určena výhradně dealerům a koncovým uživatelům, kteří využívají zboží ke svým samostatným, profesním nebo komerčním nebo ke svým úředním či služebním aktivitám.

  Všechny ceny jsou vykazovány v CZK bez DPH. Více informací naleznete v aktuálně platných Všeobecných obchodních podmínkách společnosti RS Components Sp. z o.o..

  Impressum

  • RS Components Sp. z o.o.
  • ul. Domaniewska 48
  • 02-672 Varšava, Polsko
  • Telefon: +420 234 749 737
  • Fax: +420 234 749 736
  • E-mail: info@rscomponents.cz
  • Členové představenstva: Aneta Grabowska - Horvath, Paul Adams
  • Obvodní soud: Obvodní soud hlavního města Varšavy ve Varšavě, XII Komerční Divize KRS KRS číslo: 000368091
  • Základní kapitál: PLN 50.000
  • DIČ: CZ682809511
  • RS Components a Allied Electronics jsou obchodními značkami společnosti RS Group plc