Nedávno hledané

  Zásady přijatelného užití webových stránek

  Zásady přijatelného užití webových stránek

  Tyto zásady přijatelného užití nastavují mezi naší společností a Vámi podmínky, za kterých můžete navštěvovat naše webové stránky na adrese https://cz.rs-online.com/web/ a mobilní verzi našich webových stránek na adrese https://cz.rs-online.com/mobile/ (dále jen „naše webové stránky“). Tyto zásady přijatelného užití platí pro všechny uživatele a návštěvníky našich webových stránek.

  Používáním našich webových stránek přijímáte veškeré zde uvedené zásady přijatelného užití, které doplňují podmínky používání našich webových stránek a souhlasíte s jejich dodržováním.

  1. Zakázané užití

  Naše webové stránky smíte používat pouze k zákonným účelům. Naše webové stránky nesmíte používat:

  • Žádným způsobem, který porušuje jakýkoli platný místní, národní nebo mezinárodní zákon či nařízení.
  • Žádným způsobem, který je nezákonný nebo podvodný či má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel či účinek.
  • Za účelem způsobení újmy nebo pokusu o způsobení jakékoli újmy nezletilým osobám. Pro odesílání, vědomý příjem, nahrávání, stahování nebo opětovné užití jakéhokoli materiálu, který nesplňuje naše Standardy obsahu.
  • Pro přenos nebo nabízení zasílání jakékoli nevyžádané nebo neschválené reklamy či propagačních materiálů nebo jakýchkoli jiných forem podobných nabídek (spamu).
  • Pro vědomý přenos jakýchkoli dat či odesílání nebo nahrávání jakýchkoli materiálů obsahujících viry, trojské koně, červy, časované bomby, programy pro záznam stisknutých kláves, spyware, adware nebo jakékoli jiné škodlivé programy či počítačový kód navržený pro negativní ovlivnění provozu počítačového softwaru nebo hardwaru.

  2. Interaktivní služby

  Čas od času můžeme na našich webových stránkách nabízet interaktivní služby, včetně živého chatu (interaktivní služby).

  V případě poskytování jakýchkoli interaktivních služeb Vám poskytneme přehledné informace o druhu nabízené služby, zda je služba moderována a jaký způsob moderování je použit (včetně toho, zda je prováděno lidmi či technologicky).

  Učiníme maximum pro posouzení veškerých možných rizik, která pro uživatele (především pro děti) hrozí od třetích stran při používání interaktivních služeb na našich webových stránkách a ve světle těchto rizik se v jednotlivých případech rozhodneme, zda je příslušnou službu vhodné moderovat (včetně způsobu moderování). Nejsme však povinni žádným způsobem dohlížet, monitorovat nebo moderovat interaktivní služby poskytované na našich webových stránkách a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za veškeré újmy nebo škody vzniklé v důsledku použití interaktivních služeb uživatelem v rozporu s našimi standardy pro obsah a to bez ohledu na fakt, zda je služba moderována či nikoli.

  V případě, že naše interaktivní služby používá nezletilá osoba, je nutný souhlas alespoň jednoho z rodičů nebo opatrovníka. Rodičům, kteří svým dětem umožňují používat interaktivní služby, doporučujeme, aby své děti poučili o online bezpečnosti, jelikož moderování samo o sobě nezajišťuje dostatečnou ochranu. Nezletilé osoby používající jakékoli interaktivní služby by měly být poučeny o potenciálních souvisejících rizicích.

  U moderovaných interaktivních služeb máte za normálních okolností možnost v případě obav nebo nesnází kontaktovat moderátora.

  3. Standardy obsahu

  Tyto standardy obsahu platí pro veškerý materiál, kterým přispíváte na naše webové stránky (příspěvky), a do veškerých souvisejících interaktivních služeb.

  Jste povinni dodržovat ducha i literu následujících standardů. Standardy platí pro jednotlivé části příspěvků, jakož i pro příspěvky jako celek.

  Příspěvky musí:

  • Být přesné (kde uvádějí fakta).
  • Být pravdivé (kde uvádějí názory).
  • Splňovat platnou legislativu v České Republice nebo jakékoli jiné zemi, ze které jsou zasílány.

  Příspěvky nesmí:

  • Obsahovat žádný materiál, který je hanlivý vůči jakékoli osobě.
  • Obsahovat žádný materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující. Propagovat sexuálně explicitní materiály.
  • Propagovat násilí.
  • Propagovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, tělesného postižení, sexuální orientace a věku.
  • Porušovat autorská práva, práva k databázi nebo obchodní značku žádných dalších osob.
  • Porušovat právní závazky vůči třetím stranám, například smluvní povinnost či povinnost mlčenlivosti.
  • Propagovat jakékoli nezákonné činnosti.
  • Uvádět jiné osoby v omyl.
  • Vyhrožovat, být hanlivé nebo narušovat soukromí dalších osob či je obtěžovat nebo jim způsobovat nepříjemnosti či zbytečnou úzkost.
  • Sužovat, rozrušovat, zahanbovat, znepokojovat či obtěžovat jiné osoby. Vydávat se zde za jiné osoby nebo používat klamnou identitu či náznak záměny s jinými osobami.
  • Budit dojem, že pocházejí od naší společnosti v případě, že tomu tak není.
  • Obhajovat, propagovat či pomáhat při nezákonném jednání, jako je porušování autorských práv nebo zneužití počítače (slouží pouze jako příklad).
  • Společnost RS si nepřeje prostřednictvím webových stránek získávat důvěrné nebo interní informace. Pokud společnosti RS prostřednictvím webových stránek (včetně dalších způsobů pro kontaktování společnosti RS zobrazených na jejích webových stránkách, a to bez omezení) odešlete jakékoli materiály, poznámky, návrhy, nápady, grafické materiály nebo jiné informace, udělujete společnosti RS neomezenou, nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou licenci pro používání, reprodukci, vystavení, předvádění, úpravy, přenos a distribuci těchto materiálů (viz popis výše) a také souhlasíte s tím, že společnost RS může volně využívat veškeré nápady, koncepty, technické znalosti nebo postupy zaslané společnosti RS k libovolnému účelu. Pokud však nepožádáme o Vaše svolení nebo Vám dopředu nesdělíme, že materiály či informace vložené do konkrétní části webových stránek zveřejníme spolu s vaším jménem, nebo pokud nás k tomu vyzývá zákon, neuvedeme vaše jméno ani jinak nezveřejníme fakt, že jste nám zaslali materiály či informace.

  4. Pozastavení a ukončení poskytování služeb

  Dle vlastního uvážení rozhodneme, zda jste při používání našich webových stránek porušili tyto zásady přijatelného užití. Pokud došlo k porušení zásad, můžeme podniknout takové kroky, které považujeme za přiměřené.

  Nesplnění těchto zásad přijatelného užití představuje zásadní porušení podmínek, za kterých můžete používat naše webové stránky a jako důsledek takového porušení můžeme podniknout některé nebo všechny následující kroky:

  • Okamžité dočasné nebo stálé odejmutí práva na používání našich webových stránek.

  • Okamžité dočasné nebo stálé odstranění jakéhokoli příspěvku nebo materiálu, který jste nahráli na naše webové stránky.

  • Vydání výstrahy.

  • Žaloba o náhradu veškerých škod (včetně přiměřených administrativních a právních výloh) vyplývajících z porušení podmínek.

  • Další právní kroky vůči Vám.

  • Předání informací v přiměřeném rozsahu dle našeho uvážení represivním orgánům.

  Zříkáme se odpovědnosti za kroky podniknuté v reakci na porušení těchto zásad přijatelného užití. Kroky popsané v těchto zásadách nepředstavují kompletní seznam a můžeme provést jakékoli další kroky, které považujeme za přiměřené a vhodné.

  **5. Změny zásad přijatelného užití ** Zásady přijatelného užití můžeme kdykoli změnit doplněním této stránky. Očekáváme, že budete tuto stránku pravidelně kontrolovat z hlediska provedených změn, jelikož případné změny jsou pro Vás právně závazné. Platnost některých ustanovení zásad přijatelného užití může být navíc zrušena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich webových stránkách.

  6. Recenze, komentáře, komunikace a jiný obsah.

  Děkujeme za Váš zájem o napsání zákaznické recenze. Recenze pomáhají ostatním zákazníkům činit při nakupování lépe informovaná rozhodnutí. Věříme, že naši zákazníci jsou v té nejlepší pozici, aby hodnotili naše produkty. Vašich recenzí si vážíme, jelikož pomáhají ostatním se správným výběrem. Přejeme příjemnou zábavu při psaní recenze!

  Pro napsání recenze musíte být registrováni k psaní recenzí.

  Při psaní recenze dodržujte prosím následující pravidla:

  • Svou recenzi označte názvem
  • Vaše recenze musí být založena na vašich zkušenostech s vlastnictvím produktu a popisovat, co se Vám na produktu líbilo či nelíbilo a proč. Hodnoťte pouze produkty, které jste si zakoupili.
  • Recenze by se měla týkat produktu a vašich osobních zkušeností s jeho používáním: jeho funkcí, vlastností a výkonu, nikoli zkušeností s nákupem nebo doručením
  • Nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA s výjimkou případů, kdy to vyžaduje pravopis
  • Zaměřte se na informace, o nichž se domníváte, že ostatním pomohou s rozhodováním, zda produkt zakoupit
  • Ujistěte se, že jste zcela dodrželi všechna pravidla. Společnost RS nebude upravovat žádná slova ani fráze – každá recenze se sebemenšími stopami nepřijatelného obsahu bude odmítnuta a na webových stránkách se neobjeví

  Omezení:

  • Vyhrazujeme si právo nezveřejnit Vaši recenzi v případě, že obsahuje jakýkoli z následujících typů obsahu, nebo porušuje jiná pravidla:
  • Jsou vulgární, neuctivé, nevraživé, rasistické, sexuálně explicitní, svévolně sexuálně laděné komentáře
  • Komentáře týkající se ostatních recenzentů
  • Obsah, kterýmůže porušovat fyzické či duševní vlastnictví třetích stran nebo jejich obchodní značky
  • Obsah, který může být považován za šikanu, trýznění nebo výhrůžku týkající se osobní bezpečnosti nebo majetku jiných osob
  • Poznámky obsahující nařčení z trestného činu
  • Nepravdivá tvrzení, pomluvy nebo vydávání se za jiné osoby
  • Komentáře týkající se služeb společnosti RS – v případě komentářů k poskytovaným službám nás kontaktujte přímo
  • Časově citlivý materiál
  • Spam nebo reklama
  • Názvy značek nebo obchodních známek třetích stran
  • Osobní údaje jakýchkoli osob, včetně Vás – například telefonní čísla, poštovní adresy nebo čísla kreditních karet
  • HTML kódy, počítačové skripty, nebo URL adresy webových stránek
  • Dostupnost, ceny nebo informace o alternativním objednávání či doručení
  • Dodavatelé nebo výrobci společnosti RS

  Celý text recenze se po odeslání stává majetkem společnosti RS Components Limited.

  Pokud jste nám k tomu nedali souhlas, neumožníme třetím stranám používat Vaše osobní údaje ani jim je nebudeme předávat.

  Jestliže nám chcete sdělit zpětnou vazbu týkající se výběru produktů, cen, objednávání, doručení nebo jiných aspektů služeb poskytovaných zákazníkům, neuvádějte ji do recenze produktu. Namísto toho nás prosím kontaktujte přímo.

  Byla tato stránka užitečná?