Nedávno hledané

  Přeprava v éře klimatických změn

  Celosvětová doprava výrazně přispívá ke zvyšování emisí skleníkových plynů a ke klimatickým změnám. Spolu s tím, jak naléhavost řešení klimatických problémů celosvětově narůstá, je důležité zamyslet se nad úskalími a možnostmi, které doprava v tomto kontextu obnáší. V tomto článku se zamyslíme nad vývojem, kterým dopravní průmysl v posledních několika letech prošel, a nad způsoby, jakými lze jeho dopad na životní prostředí snížit.

  Úskalí snižování emisí

  Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) má sektor dopravy na svědomí celou čtvrtinu emisí skleníkových plynů EU a způsobuje také emise hluku, vzduchu a fragmentaci přirozených biotopů. Dále EEA uvádí, že se jedná o jediný sektor, ve kterém se emise skleníkových plynů od roku 1990 zvýšily. Podle EEA se v letech 2000 až 2019 změnila doprava následujícím způsobem:

  • 20% nárůst přepravy cestujících.
  • 86% nárůst letecké dopravy.
  • 18% nárůst automobilové dopravy.
  • 22% nárůst nákladní dopravy.

  Pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je proto nutné zajistit nezbytnou nápravu. Zvyšující se poptávka po přepravě se projevuje také na emisích uhlíku. Jediné přijatelné řešení tedy spočívá ve vytváření alternativních způsobů snižování dopadů, které má přeprava na životní prostředí, a v motivování jednotlivců k tomu, aby chodili více pěšky, jezdili na kole nebo používali veřejnou dopravu.

  Jak na tuto situaci v posledních letech přepravní průmysl reagoval a můžeme očekávat další inovace?

  Elektrifikace

  V období klimatické změny představuje elektrifikace klíčový způsob pro dosažení udržitelné přepravy. Elektromobily (EV) mohou zcela změnit způsob cestování, výrazně snížit emise skleníkových plynů a zbavit nás závislosti na fosilních palivech.

  Největší výhodou elektromobilů je skutečnost, že při jejich provozu nevznikají žádné emise. Na rozdíl od spalovacích motorů, které spalují fosilní paliva, využívají elektromobily trakční soustavu poháněnou akumulátory nebo palivovými články. Při chodu těchto motorů nevznikají žádné přímé emise skleníkových plynů. To snižuje zdravotní rizika spojená s emisemi vozidel, zlepšuje lokální kvalitu vzduchu a snižuje jeho znečištění.

  Maximálních přínosů je dosaženo při nabíjení elektromobilů z obnovitelných zdrojů energie. Díky čistšímu provozu elektrické sítě a vyšší míře využívání obnovitelných zdrojů přináší elektromobily možnost vybudování přepravy zcela nezávislé na spotřebě fosilních paliv. Tím se dostáváme k vozidlům poháněným energií z obnovitelných zdrojů s ještě nižšími emisemi skleníkových plynů a ke konceptu energeticky udržitelného ekosystému.

  Důležitý aspekt elektromobility je dostupnost nabíjecí infrastruktury. Pro rozptýlení obav z „dojezdové úzkosti“ a zvýšení důvěry v elektromobilitu musí vlády, soukromé podniky a další účastníci investovat do rozvoje nabíjecí infrastruktury. Pro snadnější dálkovou přepravu i každodenní dojíždění je nutné na veřejných místech, na pracovištích, v rezidenčních oblastech i podél silnic rozmístit dostatečný počet nabíjecích stanic. Kvalitní a dostatečná nabíjecí infrastruktura podpoří zájem o elektromobily a pomůže nám naplnit ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace.

  Veřejná doprava

  Zásadní roli v přechodu na udržitelnou přepravu hraje veřejná přeprava, která nabízí efektivnější a dostupnější možnosti mobility vyššímu počtu osob než soukromě vlastněná vozidla Veřejná přeprava může masivně snížit emise skleníkových plynů i dopravní zácpy, které zvyšují spotřebu pohonných hmot. Níže uvádíme některé z hlavních způsobů, jakými může veřejná doprava přispět k dosažení evropských cílů uhlíkové neutrality

  Nižší emice – Autobusy, tramvaje, vlaky a podzemní přeprava přepraví větší množství osob než osobní vozidla. According to the UN, shifting from private cars to public transport could reduce an individual’s carbon footprint by up to 2,2 tons per year.

  Efektivnější využití paliva – Vozidla používaná pro veřejnou přepravu jsou navržena s ohledem na maximální kapacitu a efektivní využití paliva. Autobusy a vlaky například nabízí větší kapacitu přepravy cestujících, která snižuje množství spotřebované energie a emisí na osobu. Technologický rozvoj vyústil také ve vytváření autobusů s hybridním a elektrickým pohonem, které zvyšují úspornost paliv a snižují míru znečištění.

  Nižší dopravní vytíženost – V městských oblastech často dochází k dopravním zácpám, které vedou ke ztrátám času, vyšší spotřebě paliva a vyšší míře znečištění. Dopravní zácpy lze eliminovat tím, že bude více lidí využívat veřejnou dopravu, která zlepší plynulost dopravy a zkrátí dobu dojíždění jak uživatelům veřejné dopravy, tak majitelům osobních vozidel.

  Doprava lidskou silou

  Doprava lidskou silou, neboli aktivní doprava, zahrnuje chůzi, jízdu na kole a běh. Aktivní doprava, je-li podporována a upřednostňována, přináší lidem, komunitám a životnímu prostředí mnoho výhod. Například nevytváří žádné emise, jelikož nedochází ke spalování pohonných hmot, a tím zvyšuje kvalitu vzduchu.

  Doprava lidskou silou, neboli aktivní doprava, zahrnuje chůzi, jízdu na kole a běh. Aktivní doprava, je-li podporována a upřednostňována, přináší lidem, komunitám a životnímu prostředí mnoho výhod. Například nevytváří žádné emise, jelikož nedochází ke spalování pohonných hmot, a tím zvyšuje kvalitu vzduchu.

  Kromě toho doprava lidskou silou zvyšuje zdraví celé společnosti. Jako příklad onemocnění, kterým lze zamezit pravidelnou chůzí nebo jízdou na kole, uveďme například obezitu, srdeční choroby a cukrovku. Podpora návyku na pravidelné dojíždění do práce snižuje negativní dopady sedavých zaměstnání, zvyšuje kardiovaskulární kondici a přispívá k vyššímu všeobecnému zdraví. Aktivní doprava je příznivější pro životní prostředí, zdraví a také pro vaši peněženku.

  Používání alternativních paliv

  Ačkoli přechod na elektromobilitu probíhal dosud úspěšně, nejsou elektromobily vhodné pro všechny druhy dopravy a situace. Letecký a námořní průmysl mají například s elektrifikací problémy způsobené energetickou hustotou, dojezdem nebo nedostatečnou infrastrukturou. Ideální alternativou pro námořní přepravu by mohl být čpavek, který lze u lodí použít jako přímou náhradu fosilních paliv. Čpavek se vyrábí z obnovitelných zdrojů a při použití procesu ekologické výroby čpavku je toto palivo zárukou uhlíkové neutrality.

  Další typy alternativních paliv zahrnují biopaliva, vodíkové palivové články a syntetická paliva. Biopaliva se vyrábí z biomasy, jako jsou zbytky rostlin, řasy nebo odpadní materiál. Biopaliva mohou nahradit tradiční paliva, nebo mohou být používána současně, a tím snižovat emise skleníkových plynů.

  Ačkoli některá alternativní paliva mohou pomáhat snižovat emise skleníkových plynů, ke splnění stanovených cílů nás mohou dovést pouze paliva s nulovými emisemi. Ta zahrnují výrobu obnovitelného vodíku a rozvoj nejmodernějších technologií, jako je zachycování, využívání a ukládání uhlíku (CCUS) a přímé zachycování vzduchu, která zajistí, že proces výroby alternativních paliv nebude generovat velké množství emisí.

  Od roku 2000 jsme dosáhli významných pokroků v oblasti snižování dopadu lidské činnosti na planetu vlivem přepravy. Četné inovace umožnily uvedení nových technologií na trh. Tyto technologie se v budoucnu budou stále zlepšovat. S ohledem na nejúčinnější inovace, které teprve nastanou, však může být nutné provést určité změny v infrastruktuře. Víme však, že se ubíráme správným směrem. Více lidí než dříve přemýšlí nad svou uhlíkovou stopou a v každodenním životě usilují o udržitelný přístup.