Nedávno hledané

  Slovník pojmů ze světa udržitelnosti a životního prostředí

  Biologicky rozložitelný

  Biologicky rozložitelný je takový materiál, který se v průběhu času organicky rozloží, například vlivem působení mikroorganismů, jako jsou bakterie nebo plísně. Délka rozkladu různých materiálů je několik měsíců až mnoho let. Nezaměňujte s kompostovatelnými materiály.

  C2C neboli koncept Cradle to Cradle

  C2C, neboli Cradle to Cradle, je přístup, který odmítá zažitý model výroba-používání-likvidace a místo toho čerpá inspiraci z přírodních systémů. Nahrazuje původní koncept ‚cradle to grave‘, neboli ‚od kolébky produktu (těžba surovin) po jeho vyhození (odpad)‘ konceptem ‚od kolébky po kolébku‘, neboli přechodem na výrobu produktů z materiálu, který může být na konci životnosti získán zpět a znovu zužitkován.

  Úzce souvisí s konceptem cirkulární ekonomiky.

  CDP - Carbon Disclosure Project

  CDP, Carbon Disclosure Project, je globální nezisková organizace. Tato organizace vytvořila systém zveřejňování informací, který pomáhá organizacím, včetně soukromých podniků nebo vlády, podávat reporty o dopadu na životní prostředí. Za další cíl si klade pomoc s rozvojem strategií ke snižování emisí oxidu uhličitého.

  CEMARS

  CEMARS je Certifikovaný systém měření a snižování emisí (Certified Emissions Measurement and Reduction Scheme). CEMARS je mezinárodně akreditovaný certifikační systém měření skleníkových plynů, který poskytuje podnikům a organizacím nástroje k měření a snižování emisí skleníkových plynů.

  CFL - kompaktní úsporná zářivka

  Úsporná kompaktní zářivka, CFL, je vysoce energeticky účinný typ osvětlení. CFL mají nahradit klasické inkandescenční žárovky, které nemají takovou energetickou efektivitu. CFL zářivky, kterým se také někdy říká kompaktní fluorescenční světla, mají také přibližně desetiletou životnost.

  CLR neboli uzavřená recyklační smyčka (Closed Loop Recycling)

  Pojem uzavřená recyklační smyčka, CLR, znamená proces, v rámci kterého je na konci životnosti produktu všechen jeho materiál opětovně zrecykován.

  CO2 - oxid uhličitý

  CO2 je chemická značka oxidu uhličitého, plynu, který je přirozeně přítomen v zemské atmosféře. Výskyt oxidu uhličitého je sice přirozený, ale protože se jedná o skleníkový plyn s největším celkovým dopadem, představují jeho emise problém.

  CO2e

  CO2e je ekvivalent oxidu uhličitého a používá se jako jednotka k měření uhlíkové stopy. Vyjadřuje množství všech vygenerovaných emisískleníkových plynů , včetně oxidu uhličitého, v jedné celkové veličině.

  Nejznámějším z těchto skleníkových plynů je oxid uhličitý, proto byl zvolen názevuhlíková stopa, ačkoli ke klimatické změně přispívají různou měrou všechny skleníkové plyny (viz GWP).

  Dekarbonizace

  Dekarbonizace je proces snižování a případně také úplné eliminace emisí oxidu uhličitého vygenerovaných určitou aktivitou.

  Emise hodnotového řetězce

  Emise hodnotového řetězce jsou nepřímé emise skleníkových plynů, které vznikají v hodnotovém řetězci organizace, a zahrnují emise spojené s dodavateli, upstream emise, a emise spojené s odběrateli, downstream emise.

  Viz také emise Scope 3.

  Emise Scope 1

  Emise Scope 1 představují přímé emise skleníkových plynů vznikající ze zdrojů vlastněných nebo řízených organizacemi, jako jsou například firemní automobily.

  Viz také: emise Scope 2, emise Scope 3, emise downstream, emise upstream a emise hodnotového řetězce.

  Emise Scope 2

  Emise Scope 2 jsou nepřímé emise z energie, které vznikají během provozu podniku, například energie zakoupená k vytápění budov. Často vznikají mimo prostory dané organizace.

  Viz také: emise Scope 1, emise Scope 3, emise downstream, emise upstream a emise hodnotového řetězce.

  Emise Scope 3

  Emise Scope 3 jsou další nepřímé emise, které vznikají v hodnotovém řetězci organizace (jak emise upstream, tak emise downstream).

  Příklady těchto emisí zahrnují emise skleníkových plynů vznikající u dodavatele při těžbě materiálů nebo emise vznikající během přepravy vyrobeného zboží třetí subdodavatelskou stranou.

  Viz také: emise Scope 1, emise Scope 2, emise downstream, emise upstream a emise hodnotového řetězce.

  Emise spojené s dodavateli (upstream emise)

  Pojem upstream emise (emise spojené s dodavateli) znamenají všechny emise skleníkových plynů vygenerované materiálem nebo produktem před jeho prodejem. Zahrnují tedy těžbu, suroviny, výrobu a distribuci.

  Viz také: emise Scope 1, emise Scope 2, emise downstream, emise downstream a emise hodnotového řetězce.

  Emise spojené s odběrateli (downstream emise)

  Downstream emise jsou emise skleníkových plynů vypuštěné během životního cyklu produktu poté, co je prodán zákazníkovi. Zahrnují emise vyprodukované během fáze distribuce, skladování, používání spotřebitelem a fáze likvidace. Downstream emise mohou být větší než upstream emise.

  Viz také emise Scope 3 aemise dle hodnotového řetězce.

  ESG

  Zkratka ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) zahrnuje pojmy životního prostředí (E), společnosti (S) a řízení firmy (G). To jsou oblasti, o kterých firmy informují ve svých nefinančních reportech.

  Výkonnost organizací v těchto oblastech lze odvodit z různých ukazatelů, jako jsou například emise skleníkových plynů. Většina investorů využívá metodiku ESG k vyhodnocení návratnosti potenciálních investic.

  GHG - skleníkové plyny

  GHG (greenhouse gases) je anglická zkratka pro skleníkové plyny. Tyto plyny zahrnují oxid uhličitý, metan a oxid dusný, které pohlcují a vyzařují sluneční teplo, a tím ohřívají atmosféru podobným způsobem jako skleník (odsud jejich název).

  Skleníkové plyny vznikají celou řadou přirozených procesů, ale lidská činnost, zejména aktivity související s industrializací, například spalování fosilních paliv pro výrobu energie, vedou k nebývalému nárůstu jejich emisí. To znamená, že zemská atmosféra se zahřívá rychleji než kdykoli dříve, a tento jev, který se nazývá globální oteplování, způsobuje klimatické změny.

  GHGP

  GHGP znamená GHG Protokol. Protokol GHG představuje soubor standardů pro komerční i vládní organizace, které jej mohou používat jako rámec pro měření a vykazování jejich uhlíkové stopy.

  Globální oteplování

  Globální oteplování popisuje nárůst průměrných globálních teplot způsobený zvyšujícími se emisemi skleníkových plynů v důsledku lidské činnosti. Globální oteplování je hnací silou stojící za klimatickou změnou.

  Greenwashing

  Greenwashing je pojem popisující klamná tvrzení, která záměrně prezentují určitý produkt, službu, organizaci nebo aktivitu jako prospěšnější pro životní prostředí, než tomu ve skutečnosti je. Příkladem greenwashingu je používání nepodložených tvrzení na základě selektivní prezentace důkazů.

  GWP nebo také PGO - potenciál globálního oteplování

  Skleníkové plyny pohlcují teplo různou měrou, a proto každý z nich má jiný účinek na globální oteplování.

  Potenciály globálního oteplování (GWP) měří, kolik energie pohltí emise na jednu tunu daného plynu za určité časové období, odpovídajícíemisím jedné tuny oxidu uhličitého (CO2). Hodnota PGO (GWP) oxidu uhličitého je proto vždy rovna jedné. Čím vyšší je PGO (GWP) dalších plynů, tím větší je jejich dopad na globální oteplování.

  Viz také CO2e.

  Hierarchie nakládání s odpady

  V hierarchii nakládání s odpady jsou možnosti nakládání s produktem na konci jeho životnosti seřazeny podle míry jeho dopadu na životní prostředí. Cílem je snížit nebo eliminovat všechny odpady.

  Návrháři a inženýři, kteří se zabývají udržitelností, musí již ve fázi vývoje zajistit, že i konečná fáze životního cyklu výrobku bude zohledněna, tím, že vezmou v potaz také možnosti nakládání se vzniklým odpadem.

  Kompostovatelný materiál

  Kompostovatelnost je vlastnost materiálu, který se za správných podmínek v čase rozkládá na složky, které nejsou škodlivé pro životní prostředí. Neznamená to totéž jako biologicky rozložitelný materiál.

  LCA - posuzování životního cyklu

  LCA, posuzování životního cyklu (někdy také analýza životního cyklu), hodnotí dopad produktu na životní prostředí ve všech fázích jeho životního cyklu od získání surovin, před výrobu, distribuci, používání a likvidaci.

  LED

  LED světelná dioda, je polovodičové zařízení, které vydává elektrické světlo, když jím prochází elektrický proud. Ve srovnání s inkandescenčními žárovkami jsou LED diody extrémně energeticky účinné a mají delší životnost.

  LEED

  LEED je zkratka anglického pojmu Leadership in Energy and Environmental Design. Tato metoda poskytuje rámec pro vytvoření certifikačního schématu pro posuzování energetické účinnosti budov.

  Materialita

  Materialita je koncept, který se uplatňuje v rámci ESG strategie podniku a umožňuje vyčíslit reálné nebo potenciální ekologické, společenské nebo správní dopady podniku.

  Net Zero

  Net Zero, čisté nulové emise, je úroveň emisí, o kterou mnoho podniků usiluje, ale která zatím nebyla dosažena. Čistá nula znamená, že daný subjekt nevypouští žádné emise skleníkových plynů do zemské atmosféry, a tím pádem nepřispívá ke globálnímu oteplování nebo ke klimatické změně.

  PENB

  PENB je průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz PENB v podstatě informuje o výsledku hodnocení hospodaření budovy s energií známkou A až G. V podstatě informuje o cenové náročnosti vytápění budovy. PENB také informuje o způsobech, jak hospodaření budovy s energií zefektivnit.

  PCR - postspotřebitelská recyklace

  PCR, neboli postspotřebitelské recykláty, jsou materiály, které již byly zákazníkem použity ke svému účelu a poté byly recyklovány, aby mohly být použity opětovně. PCR se nejvíc využívají ve spojení s plasty a zahrnují vyřaženy materiál, jako je plast z oceánů, nebo z odpadu, například na plážích.

  SBT - vědecky ověřené cíle

  SBT je zkratka pro vědecky ověřené cíle (angl. science-based target). Vědecky ověřený cíl usiluje o snižování emisí skleníkových plynů na úroveň a rychlost nutnou k udržení globálního oteplování pod dvěma stupni Celsia.

  SDGs

  SDGs jsou cíle udržitelného rozvoje, resp. sedmnáct globálních priorit stanovených v rámci agendy OSN Rozvojových cílů do roku 2030, kterou přijaly všechny členské státy v roce 2015. Obsahují závazek řešení různých ekologických a společenských témat, včetně klimatické změny. Některé organizace využívají SDGs jako rámec pro své ESG aktivity.

  TCFD - pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací ve vztahu ke klimatu

  TCFD (Task Force for Climate-Related Financial Disclosures) poskytuje organizacím vodítka, pomocí kterých mohou sdílet finanční rizika, jimž mohou být vystaveny z důvodu klimatické změny, se všemi zúčastněnými staranami, jako jsou například akcionáři a investoři.

  Trojí zodpovědnost

  V tradičním pojetí se podniky soustředí v první řadě na zisk. Koncept trojí zodpovědnosti naopak klade důraz na ekologické a společenské cíle stejnou měrou jako na finanční cíle. To bývá často popisováno jako zisk, lidé a planeta (angl. profit, people and planet).

  Udržitelnost

  Udržitelnost znamená schopnost konzistentně pokračovat v určitém procesu v průběhu času.

  Pojem udržitelnost se často používá ve vztahu k ekonomice či životnímu prostředí. Aby byl určitý proces nebo systém ekologicky udržitelný, musí být schopen pokračovat v průběhu času, aniž by uškodil životnímu prostředí. Ve většině případů by bylo vhodnější vyhodnotit proces nebo produkt jako udržitelnější ve srovnání s alternativní možností, než hodnotit jeho udržitelnost jako takovou.

  Uhlíková stopa

  Uhlíková stopa vyjadřuje množství skleníkových plynů vypuštěných do atmosféry během určitého časového úseku jednotlivcem, podnikem, organizací nebo jinou skupinou, jako je stát nebo region.

  Zero-waste (bezodpadovost)

  Koncept Zero-waste podporuje snižování a také ultimátní eliminaci veškerého odpadu – ačkoli to v praxi často znamená spíše dosažení nízké míry odpadu, spíše než absolutně nulový odpad. Mezi možnosti, které k tomu vedou, patří především odmítání určitých produktů, ale také opětovné použití, recyklace a kompostování. Odvoz na skládku musí být krajní možnost, pouze je-li to nevyhnutelné.

  Změna klimatu

  Změna klimatu je stav odpovídající dlouhodobým globálním posunům v počasí. Ty jsou sledovány pomocí veličin, jako je průměrná teplota nebo extrémní meteorologické jevy.

  Ačkoli klima na planetě Zemi se v průběhu celé historie několikrát proměnilo, panuje v dnešní době vědecká shoda na tom, že za rychlými změnami klimatu a globálním oteplováním, kterým dnes procházíme, stojí lidská činnost, která započala během průmyslové revoluce, a s ní spojená produkce skleníkových plynů. Příroda má nyní méně času než dříve na to, aby se přizpůsobila novým podmínkám způsobeným klimatickou změnou, a tyto rychlé změny mohou vést dokonce k situaci, kdy život na naší planetě nebude pro člověka příznivý.